Administratie/Financieel

WESFIN.NL

ADMINISTRATIE / FINANCIEEL

Een vaste sparringpartner, iemand waar u op elk gewenst moment terecht kunt met uw vragen.

ADMINISTRATIE

Verzorgen van de complete financiële administratie

RAPPORTAGES

Bespreking tussentijdse financiële rapportages

m

JAARREKENINGEN

Samenstellen jaarrekeningen

i

KVK

Deponeren van de jaarrekening KvK

JAARREKENINGEN

Bespreking jaarrekening

LIQUIDITEIT

Opstellen liquiditeitsbegroting

ACCOUNTANT

Opstellen accountantsverklaringen (door derden)

ADVISEUR

Je eigen vaste adviseur/relatiebeheerder

VERZORGEN VAN DE COMPLETE FINANCIËLE ADMINISTRATIE

‘Het opzetten en bijhouden van uw administratie vereist de nodige kennis en ervaring. Een goede administratie vormt de basis voor iedere gezonde onderneming. Op elk gewenst moment inzicht hebben in de financiële situatie van uw bedrijf zodat u direct kunt aansturen op een beter resultaat. In overleg met u richten wij uw administratie in op een manier die bij uw bedrijf past. Er wordt per cliënt gekeken naar wat belangrijk is om te weten voor een goede bedrijfsvoering.

Wij proberen voor iedere cliënt een toegevoegde waarde te zijn. Daar waar het voor u ophoudt, begint het voor ons! Bij administratiekantoor Wesfin bent u aan het juiste adres wanneer u een adminstatiekantoor zoekt waarbij u uw administratie kunt uitbesteden. Wij zijn daarin flexibel en doelgericht. Geen cliënt is gelijk en het is voor ons een uitdaging om voor elke cliënt een passende oplossing te vinden, die ook budgettair voor alle partijen aanvaardbaar is.

Wesfin hielp als administratiekantoor in het verleden al veel klanten in o.a. Ede, Nijmegen, Oss, Tiel en Veenendaal.

BESPREKING TUSSENTIJDSE FINANCIËLE RAPPORTAGES

De financiële rapportages laten u zien hoe uw bedrijf er voor staat, informatieverschaffing ten behoeve van de financiële besturing. Wij analyseren en interpreteren uw bedrijfsgegevens, zodat u samen met ons de sterke punten kunt optimaliseren en de zwakke punten kunt verbeteren. Deze financiële rapportages kunnen per maand, kwartaal, per halfjaar of jaar worden aangeboden.

SAMENSTELLEN JAARREKENINGEN

De jaarrekening wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en bestaat uit het opstellen van een balans, winst- en verliesrekening met daarbij een duidelijke toelichting. Deze jaarrekening is nodig voor een duidelijk overzicht van de financiële gang van zaken over het afgelopen jaar, het doen van fiscale aangiftes, evenals voor de financiële verantwoording aan externe financiers, zoals een bank.
Het samenstellen van de jaarrekening is van belang voor u als ondernemer. De informatie is nuttig voor u maar ook voor derden. Banken en andere vermogensverstrekkers, maar ook voor bedrijven waar u zaken mee doet of zij die misschien in de toekomst zaken met u zouden willen doen is het belangrijk te weten hoe uw bedrijf draait en hoe de vermogenspositie is.

De fiscus moet weten over welk bedrag belasting moet worden geheven en leveranciers willen graag inzicht in uw kredietwaardigheid. Deze belanghebbenden moeten kunnen vertrouwen op de juistheid van de jaarrekening die u presenteert.

BESPREKING JAARREKENING

Aan het eind van het boekjaar ontvangt u van ons de jaarrekening, bij de bespreking daarvan kunt u rekenen op onze deskundige expertise en adviezen.

DEPONEREN VAN DE JAARREKENING KVK

Bij een eenmanszaak, commanditaire vennootschap (CV) of een vennootschap onder firma (vof) bent u niet verplicht een jaarrekening te publiceren bij de kamer van koophandel. Voor een besloten vennootschap (bv) is het wel verplicht om een jaarrekening (of delen daaruit) te publiceren.

OPSTELLEN LIQUIDITEITSBEGROTING

Het opstellen van een liquiditeitsbegroting moet realistisch en haalbaar zijn. Een liquiditeitsbegroting geeft een verwachting weer van de inkomsten en uitgaven in een bepaalde periode. Meestal een periode van een jaar maar bij sterk wisselende omzetten ook per kwartaal of per maand. Liquiditeitsbegrotingen zijn veel gevraagde stukken bij banken en gemeenten. Ook zij willen steeds vaker zien hoe uw bedrijf er voor staat. Door van te voren naar de financiële geldstromen te kijken kunt u ruim op tijd maatregelen nemen om er voor te zorgen dat inkomsten inderdaad worden ontvangen en geplande uitgaven gedaan kunnen worden, zonder daarbij in de financiële problemen te komen. Wij zullen u adviseren wat u moet doen als er tekorten of juist overschotten zijn.

OPSTELLEN ACCOUNTANTSVERKLARINGEN (DOOR DERDEN)

Een accountantsverklaring is een verklaring van een RA, registeraccountant, of een AA, accountant-administratieconsulent, over in ieder geval de jaarrekening van de onderneming. Naast de jaarrekening controleert de accountant ook of het jaarverslag is opgesteld volgens wettelijke vereisten en of deze verenigbaar is met de jaarrekening. Ook dient de accountant zich een verantwoord oordeel te kunnen vormen over de solvabiliteit en liquiditeit van de onderneming, althans voor zover de aard van de onderneming dit toelaat. Buiten de jaarrekening kan het ook om andere situaties gaan waarbij financiële verantwoording noodzakelijk is.

Een accountantsverklaring wordt opgesteld naar aanleiding van de financiële informatie van de cliënt. Indien er een accountantsverklaring verstrekt dient te worden zullen wij dit uitbesteden aan onze vaste huisaccountant met wie wij een prettige samenwerking hebben lopen.

UW EIGEN VASTE ADVISEUR/RELATIEBEHEERDER

Korte lijnen en een vast aanspreekpunt. Altijd een vaste contactpersoon voor uw administratie, belastingadvies en bedrijfsbegeleiding. Dat vinden wij belangrijk bij WESFIN. Een vaste sparringpartner, iemand waar u op elk gewenst moment terecht kunt met uw vragen.